Документи

План за контролната дейност на директора


Програма за целодневна организация на учебния ден

Правилник за вътрешния трудов ред 2022/2023г.


План за квалификационна дейност


Програма за предоставяне на равни възможности


Правилник за устройството и дейността на ОбУ „Иван Вазов“ 2022/2023