Протокол от общо събание от 23.04.2024г.


Протокол от общо събание от 10.01.2024г.


Протокол от общо събание от 06.10.2023г.


План за контролната дейност на директора


Програма за целодневна организация на учебния ден

Правилник за вътрешния трудов ред 2022/2023г.


План за квалификационна дейност


Програма за предоставяне на равни възможности


Правилник за устройството и дейността на ОбУ „Иван Вазов“ 2022/2023


Графици


Програма за насърчаване на грамотността


План за дейността на екипа по гражданско образование 2022/2023


Седмично разписание за учебната 2022/2023 година – начален етап


Седмично разписание за учебната 2022/2023 година


Дневен режим на институцията


Програма за превенция на ранното напускане на училище


Етичен кодекс


Вътрешни правила за отпускане на стипендии на ученици след завършване на основно образование