Документи

План за контролната дейност на директора


Протокол от общо събание от 06.10.2023г.


Програма за целодневна организация на учебния ден

Правилник за вътрешния трудов ред 2022/2023г.


План за квалификационна дейност


Програма за предоставяне на равни възможности


Правилник за устройството и дейността на ОбУ „Иван Вазов“ 2022/2023


Графици


Програма за насърчаване на грамотността


План за дейността на екипа по гражданско образование 2022/2023


Седмично разписание за учебната 2022/2023 година – начален етап


Седмично разписание за учебната 2022/2023 година


Дневен режим на институцията


Програма за превенция на ранното напускане на училище


Етичен кодекс


Вътрешни правила за отпускане на стипендии на ученици след завършване на основно образование