Отчетни данни 31.03.24


Отчетни данни 31.12.23


Отчетни данни 30.09.23


Отчет към 31.03.2023г.


Отчет към 31.12.2022г.


Oтчет към 30.09.2022г.


Протокол от общо събрание 30.09.2022г.


ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2022г.


Протокол от общо събрание проведено на 08.07.2022г.


Отчет към 31.03.2022г.


Бюджет 2022г.


Протокол от общо събрание


Отчет към 31.12.2021г


Протокол от общо събрание


Oтчет за касовото изпълнение към 30.09.2021г


Вътрешни правила за осчетоводяване на счетоводната документация


Отчет месец юни 2021г.


Протокол 4 от общо събрание


Бюджет 31.12.2020г.


Бюджет и отчет


Бюджет и отчет за първо тримесечие  2020г.


Отчет към 30.06.2020г.


Бюджет 01-03. 2021г.


Бюджет 2021г.