Иновации в действие

От учебната 2019/2020г. нашето училище е включено в семейството на иновативните училища. В три последователни години, учениците от първи, втори и трети клас изучаваха нови предмети  „Информационни технологии и Дигитална математика”, „Английски език“, които се провежда по 1 час/седмично, в раздел “В” от учебния план. Внедряването на този иновативен модел допринесе за изграждане на емоционална среда на взаимодействие, въвеждане на практически, изследователски, творчески и игрови методи за стимулиране на активното учене. Образователния модел е фокусиран върху усъвършенстване начините на преподаване и обучение. Той е изграден на базата на интегрирани интерактивни методи на обучение, което дава забавен и разнообразен и модел на обучение в класната стая.

Описание на иновацията

Иновациите за нас, учителите и учениците, не са нещо ново. Доказателство за това е, че и през следващите три години ще продължим да развиваме въведената иновация.

Създаването на екип от квалифицирани и мотивирани учителиза прилаганене на иновацията е от основнозначение за разчупване на традиционня модел на преподаване. Поддържат висока степен на квалификация в областа на информационните технологии, чрез участие в актуални обучения, курсове и семинари, за нуждите на съвременното училище. На разположение на учениците са компютърен кабинет, лаптопи,“Лего робот“,интерактивни дъски, класна стая – оборудвана по проект.

Ранно чуждоезиково обучение по английски език

Ранното чуждоезиково обучение помага за ограмотяване на най – малките ученици по английски език, чрез развитие на умения за слушане и говорене. То подпомага и реализирането на другата наша иновация „Информационни технологии и Дигитална математика „. Обучението включва разнообразни стимулиращи детския интересни форми. Затвърждаването на придобитите компетентности се обогатява с разнообразни интерактивни игри в зависимост от дидактическия контекст. Работата се организира както самостоятелно, така и в малки групи, което стимулира тяхното когнитивно и емоционално израстване, естественото детско любопитство и желание за творческа изява.

Дигитална математика и ИТ

Обучението по информационни технологии и дигитална математика има за цел да мотивира учениците да разширят своите математически и дигитални компетентности. Така развиват своето аналитично, логическо, креативно мислене и придобиват умения за работа с компютър и интернет, и усвояват основите на визуалното програмиране.

Предметът “Дигитална математика” има тематично поднаправление “Математическо моделиране” и подготвя учениците косвено за дисциплината “Компютърно моделиране” тъй като дигиталната математика също използва блокчета. Обучителната система използва вградени форми на изкуствен интелект. Тя адаптира нивото на сложност на учебния материал спрямо личните умения и възможности на всеки обучаем. Тази иновативна система позволява на всеки ученик да усвои материала като намалява до минимум нивото на раздразнение или изгубване на интерес или отпадане от учебен процес. Решават се математически задачи с компютър.

Внедряването на този модел на обучение е част от стратегията за развитие на училището и  превръщането му в желана територия. В  края  на периода на внедряване на иновацията, очакваме модела да бъде успешно реализиран, а учениците да са усвоили голям набор от практически умения, задълбочени знания и да се чувстват пряко ангажирани и отговорни към собственото си образование.